skogsforsk

Både samhälle och skogsbruk blir vinnare med mer skogsgödsling

Mer skogsgödsling är en bra investering för både samhället och enskilda skogsbrukare. Gödsling av rätt bestånd binder koldioxid och ger god avkastning.

– Gödsling ökar trädens tillväxt. Genom den högre tillväxten binds minst tio gånger mer koldioxid in i träden än de utsläpp som kommer ifrån produktion, transport och spridning av gödselmedlet. Samtidigt ger den högre tillväxten ökad lönsamhet för skogsbrukarna, säger Staffan Jacobson, forskare på Skogforsk.

Om den ökade tillväxten av skogsråvara används för att ersätta fossila bränslen, stål och betong kan klimat- och samhällsnyttan öka ytterligare. Skogsgödsling är därför en åtgärd som passar bra in i den nya ”bioekonomin” och i omställningen till ett hållbart samhälle.

Forskningen har också visat att kväveläckaget är relativt litet om man följer Skogsstyrelsens allmänna råd och bara gödslar lämpliga marker samt lämnar ogödslade skyddszoner runt vattendrag och sjöar.

– Vi har sedan lång tid god kunskap om effekterna av skogsgödsling och det finns en stor potential i att öka mängden skogsgödsling. Idag gödslas 20 000 – 30 000 hektar per år. Samtidigt visar våra uppskattningar att den högsta möjliga gödslingsarealen är cirka 130 000 hektar, säger Folke Pettersson, författare till artikeln.

Källa: Skogsforsk

Relaterade artiklar

Setra och DEKRA Industrial AB har tecknat ramavtal

Setra och DEKRA Industrial AB har tecknat ramavtal

Trejon och Pöttinger avslutar samarbetet i Sverige

Trejon och Pöttinger avslutar samarbetet i Sverige

Trejon och Snowek ingår ett strategiskt samarbete – lanserar komplett program av vägunderhållsmaskiner

Trejon och Snowek ingår ett strategiskt samarbete – lanserar komplett program av vägunderhållsmaskiner

Trejon lanserar mindre vagn med trevägstipp

Trejon lanserar mindre vagn med trevägstipp

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…