industri

Effektivare produktion med nätverksanslutna checkvågar från Mettler Toledo

Megatrenden ”Industri 4.0” – den fjärde industriella revolutionen – utlovar en mer intelligent och effektiv framtid inom tillverkning, genom att ansluta IT direkt till produktionslinjerna. Redan nu tas det första steget på vägen mot smarta fabriker av det här slaget, med nya checkvågar som förenklar processerna för tillverkning och kvalitetshantering och därmed effektiviserar hela systemet.

Hos företag i livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrierna har checkvågar länge varit en viktig del av produktionslinjerna, för att kunna säkerställa korrekt vikt för olika produkter. Men de nyaste systemen erbjuder fler funktioner än endast kvalitetskontroll: de samverkar med komponenter både nedströms och uppströms, och kontrollerar produktionen på ett föregripande sätt. Företag som drar fördel av befintliga systems samtliga nätverksalternativ kan därför åstadkomma tydliga förbättringar av den övergripande utrustningseffektiviteten (OEE, overall equipment effectiveness).

OEE är en tillförlitlig metod för att bestämma en produktionsanläggnings produktivitet. Metoden utgår från tre faktorer: tillgänglighet, prestanda och kvalitet. Först utvärderas varje faktor för sig, så att man snabbt kan bestämma om något av de tre områdena går att förbättra. I nästa steg beräknas det övergripande OEE-värdet, baserat på alla tre faktorer.

OEE är redan ett vanligt urvalskriterium när produktionssystem ska köpas in och metoden används allt oftare i inspektionssystem nedströms. Mångfalden av nätverksalternativ i moderna checkvågar, som C3000-systemet från Mettler Toledo Garvens, ger potential för enklare och snabbare processer för produktion och kvalitetssäkring och därmed förbättrade OEE-värden.

Mer effektivt – tack vare gränssnitt och standarder

För den här typen av processoptimering måste vågarna kunna samverka med paketeringsprocesser både uppströms och nedströms, liksom med MES-system (Manufacturing Execution Systems) och ERP-system (Enterprise Resource Planning). C3000-systemet klarar sådan samverkan tack vare öppna branschstandarder som PackML och OPC, och Mettler Toledos egenutvecklade programvara för datahantering ProdX gör det möjligt att ansluta systemet till många olika checkvågar samt system för metalldetektering och röntgeninspektion.

Mer effektivt – tack vare enkla produktbyten

Tack vare checkvågens olika gränssnitt förenklas produktionsprocesserna betydligt, t.ex. vid övergångar mellan olika produkter: Anslutningen till företagets centrala ERP- och MES-databaser gör det möjligt att, bland annat, utföra rutinmässiga produktbyten inom ett par sekunder eller att, med några enkla klick i programvaran, skicka centralt lagrade produktdata för nya artiklar till alla vågar i anläggningen.

Moderna, avancerade vägningssystem ger också möjlighet att justera uppströmskomponenter med hjälp av återkopplingsdata. En intelligent våg i exempelvis en process där yoghurt fylls på i bägare, kan ta kontroll över fyllningssystemet och justera fyllningsmängden, om vågen upptäcker att bägarna regelmässigt överfylls eller underfylls. På så sätt kan vågen minska onödiga kostnader för överfyllning och eliminera risken för kvalitets- och efterlevnadsbrister i form av underfyllning.

Mer effektivt – tack vare juridiskt korrekt dokumentation och central datahantering

Efterlevnad är avgörande. Nätverksanslutna vägningssystem hjälper företagen att säkerställa efterlevnad med lagar och aktuella branschnormer. I stället för att lagra mätdata på USB-enheter eller anslagstavlor – en vanlig metod som ofta genererar fel – registreras alla mätdata automatiskt i vågen och säkerhetskopieras till en central databas i nätverket. Därmed har alla ansvariga oavbruten åtkomst till tillförlitliga produktionsdata, så att risken för bristande efterlevnad kan minimeras på ett enkelt sätt.

Den centrala informationen går att utvärdera och sammanställa till olika rapporter, för att uppfylla både interna och externa efterlevnadskrav. Programvaran kopplar samman alla relevanta nyckeltal (KPI-värden, Key Performance Indicators) automatiskt och gör en kontinuerlig beräkning av OEE-värdet, som sedan kan användas som utgångspunkt för ytterligare optimering av produktionsprocessen.

Mer effektiv utformning för optimal kapacitet

Integreringsbaserad processoptimering är dock endast en av flera aspekter av OEE-analys. En annan viktig faktor, som dock ofta förbises, är produktionsanläggningens arkitektur och integrerade inspektionssystem. Grundregeln är att ju effektivare design de enskilda komponenterna har, desto bättre fungerar anläggningen som helhet. Därför kan en checkvågs genomflöde och noggrannhet ha direkt inverkan på hela produktionslinjens kapacitet och kvalitet. Av det skälet är C3000-systemet utrustat med extra mjukgående band som effektivt förhindrar produktvibrationer under transport i linjen. Den känsliga vågcellen skyddas därmed mot störande rörelser och klarar ett genomflöde på upp till 600 produkter per minut.

Maximal effektivitet säkerställs även av C3000-systemets modulära design. Checkvågen kan anpassas för produktionsförhållandena och vid behov integreras även i extremt specialiserade processer. Till exempel kan systemet utrustas med ett särskilt granulattransportband för vägning av pulvervaror, med inkapslade drivkomponenter som är fullt skyddade mot intrång av partiklar. Därmed minskar slitaget och underhålls- och inspektionsåtgärder som annars kraftigt försämrar OEE.

Dubbelt effektiva verktyg

Som helhet har nätverksanslutna checkvågar visat sig vara exceptionellt effektiva verktyg för förbättrade OEE-värden: Med problemfri integrering i produktionslinjen och anslutning till andra produktions- och IT-system, optimerar checkvågarna de dagliga processerna och ger kraftiga förbättringar vad gäller systemets tillgänglighet, prestanda och kvalitet.

Källa: Mettler Toledo.

Relaterade artiklar

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Rototilt rekryterar välkänt ansikte

Rototilt rekryterar välkänt ansikte