w

Gruvindustrin – Hållbarhetsfrågan skapar behov av övergripande systemlösningar

Lars-Eric Aaro är en auktoritet inom gruvindustrin med bl a sex år som koncernchef för LKAB. Numera är han försäljningsdirektör på ÅF och har även en rad tunga styrelseposter. Han är styrelseledamot på Wibax samt hedersdoktor vid LTU.

VATTENRENING
Vatten är en naturresurs som man hushållar med. Recirkulering av vatten skall maximeras med ny teknologi, kunskap om processer och produkter. Det gäller att rena vatten optimalkvalitet och i de volymer som behövs i olika sammanhang. Även temperaturfrågan är viktig då en mycket liten temperaturhöjning kan betyda mycket för t ex effektiviteten i olika processer. För att rena vattnet som behövs krävs olika typer av åtgärder och produkter och här måste man noga överväga vad som fungerar och var någonstans i processen som det finns brister. Processkunskapen är förstås stor inom industrin, men inte alltid kunskapen om vilka alternativ det finns för rening av vattnet. Här kan leverantörer som Wibax komma in som partners och konsulter i arbetet att ta fram strategiska planer och kalkyler för hela vattenfrågan, det vill säga ”water management”. Hållbarhetsfrågan är idag en ren hygienfråga i all typ av näringsverksamhet, och trenden är tydlig på att alla intressegrupper, inte minst näringsidkaren själv, har ambitionen till minst möjliga avtryck för t ex utsläpp till recipient.

HÅLLBARHET
För att utveckla ett framgångsrikt företag inom gruv- och mineralindustrin så är det idag ett villkor för existens att hållbarhetsfrågorna kommer först. Att ha en tydlig plan för minskad omgivningspåverkan är del av strategin. Industrin är en del av samhället och i arbetet ingår bl a att minimera tydliga störningar som utsläpp till recipient och problem som orsakas av damning.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET
Säkerhet och arbetsmiljö är frågor som varit på agendan ett längre tag, inte minst i Sverige. I större gruvor, inte minst i dagbrott är bland annat damm både en arbetsmiljöfråga och en trafiksäkerhetsfråga. Förutom vägdamm så kan sandmagasin och produkthögar generera damm. En behandling med produkter som ger långtidseffekt bör ge mycket stora ekonomiska effekter.

ENERGIFRÅGAN
Våra kundbranscher har här höga ambitioner och jobbar enligt FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ser idag många goda aktiviteter bland våra kunder där man jobba med övergång till andra energislag som biooljor och träpellets och man uppskattar leverantörers val av miljöeffektiva bränslen i t ex lastbilstransporter.

LOGISTIK OCH LAGERHÅLLNING
Numera prioriteras järnvägstransporter när det är möjligt. Närhet till leverantörer, till exempel som Wibax med sina strategiskt belägna terminaler, är också viktigt liksom möjlighet till effektiva lastbils- samt returtransporter. Helheten med leveranser i rätt tid, minskade egna lager och därmed mindre kapitalbindning – ger de goda försörjningskedjor som allt mer efterfrågas.

FORTSATT FOKUS PÅ LÖNSAMHET
I dagsläget är gruvindustrin välmående tack vare en stor global efterfrågan på metaller, inte minst batterimetallerna har fått en rejäl prisuppgång. Det finns idag en högre investeringsvilja vilket visar sig t ex i en ökad prospekteringsintresse. För leverantörer och partners till industrin är det viktigt att förstå de långsiktiga målen och verkligen kunna erbjuda systemlösningar som uppfyller kraven och bidrar till att miljömål och ökad konkurrenskraft uppnås.

DAMMBINDNING INOM GRUVINDUSTRIN
Damm uppstår under flera olika processteg inom gruvindustrin;

Underjordsbrytning: damm bildas vid sprängning, under transport och krossning av material, när fordon och maskiner färdas på vägar och i orter, när material fraktas eller transporteras på band till anrikning och när material slutligen lagras ovan jord, antingen för senare anrikning eller för deponi efter processen.

Dagbrottsbrytning: damm uppstår under motsvarande processteg men öppet ovan jord. Normalt används större och tyngre maskinpark som dessutom också bidrar till ökade problem med damm genom att grövre vägmaterial i högre grad nöts ner när dessa färdas på körvägar och upplag. Det traditionella sättet att bekämpa damm, både under och ovan jord, är att begjuta det med vatten. Problemet är att effekten är tämligen tidsbegränsad, när vattnet har torkat är man tillbaka till utgångsläget igen. Genom att använda dammbindande medel kan man både få en effektiv dammbekämpning och långvarig effekt. Detta ger besparingar i form av minskad vattenanvändning, bränsle för fordon som sprider ut vatten samt arbetskostnader.

Wibax har utvecklat en bred produktportfölj som innehåller:
CRUSTING AGENTS
Används för malmhögar som ska lagras en längre tid och på deponier. Produkten bildar en fysisk barriär, en hård skorpa på yttersta lagret, genom att binda samman de fina partiklarna på ytan. Crusting agents består oftast av kolbaserade polymerer som blandas i vatten och sprutas ut över materialet. De bildar då en tunn hinna som håller i tre-sex månader (bryts ner av UV-strålning och regn) varefter behandlingen kan upprepas. Det finns även naturliga polymerer, en restprodukt från massaindustrin i form av lignin. Dessa används även för dammbekämpning av körvägar.

BINDING AGENTS
Används när material hanteras såsom vid lastning, lossning, malning, övergång från ett transportband till ett annat och när hela materialet behöver behandling. Produkten sprayas över de små partiklarna som då bildar större agglomerat vilket minskar risken att vinden tar tag i de flyktiga partiklarna.

WETTING AGENTS
Dessa produkter sänker ytspänningen och förbättrar de penetrerande egenskaperna genom att öka vidhäftningen, främst vid torra förhållanden. Kan även användas i kombination med crusting- eller binding-produkterna.

SALTER
Salt (klorider) är ett naturligt material som används i stor utsträckning vid dammbindning i många sammanhang, tack vare sina hygroskopiska egenskaper. Det finns positioner inom gruvmiljön där man väljer andra dammbindande produkter om kloriderna anses påverka anrikningsprocessen eller upplevs korrosivt i specifika miljöer. Salter används normalt inte för dammbindning av det material som ska anrikas utan nyttjas främst på körvägar, gråbergstippar och deponier. Wibax levererar främst Magnesiumklorid vilket är det salt som är det minst korrosiva mot metaller.

STOR MILJÖFRÅGA
Vid sidan av det rent processtekniska är damm främst ett problem att bemästra ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Förutom att damm är obehagligt och riskfyllt ur hälsosynpunkt finns det också en explosionsrisk. När det gäller den yttre miljön skärps kraven kontinuerligt på att damm inte ska spridas till omgivningen och dessa gränsvärden övervakas med hjälp av sensorer i gruvområdenas ytterkanter. Om partikelnivåerna i för hög grad överskrider gällande gränsvärden utgår viten, dessa gränsvärden har skärpts de senaste åren – något som ytterligare har ökat fokus på dammproblematiken.

FÖR MINSKAT UNDERHÅLL
Ekonomin spelar också in när det gäller dammets inverkan på utrustning. En effektiv damm-bekämpning minskar slitage, minskar behovet av underhållsarbete och minskar antalet oplanerade produktionsstopp.

ÅRSTIDSBEROENDE
Man kanske kan tro att torrt sommarväder orsakar det största behovet av dammbekämpning, men det är bara delvis sant. Andra kritiska perioder är under den s k frystorka som infaller vid torr och kall väderlek när utetemperaturen ligger under 0° C, d v s under vårvinter och höst. Ett dagbrott kännetecknas ofta av stora öppna ytor, detta ger stor vindpåverkan vilket snabbt torkar upp ytan på körvägar och deponier. Då kall väderlek råder kan man heller inte använda enbart vatten utan behöver en produkt med låg fryspunkt, där kan Wibax tillhandahålla en saltlösning, magnesiumklorid, och som med rätt koncentration klarar ner till -27° C.

SLIGDAMMAR EN STOR UTMANING
Stora volymer av dammbindande produkter levereras till sligdammar som ofta kan vara flera kilometer långa och breda. Här är den stora utmaningen att nå ut till mitten av dammen med dammbindande medel då stora partier av sligdammen ofta har låg bärighet. Det finns olika metoder: att spruta ut materialet, vilket ofta begränsas av utrustningens kapacitet, att köra ut det med en modifierad bandvagn eller använda helikoptrar för att sprida materialet. Här är det lätt att förstå att effektiviseringar av hanteringen samt en behandling som håller över tid ger mycket stora ekonomiska effekter.

VATTENRENING INOM GRUVINDUSTRIN
Vattenkvaliteten är en viktig del i gruvans olika processer och förutsättningarna varierar stort från gruva till gruva – även i fall där gruvorna vid en första anblick kan te sig likadana om man jämför process och slutprodukt. Allt utgår förstås från den kvalitet som man har på inkommande vatten, något som kan variera en hel del. En effektiv vattenrening är avgörande för många av gruvans processer och för kvaliteten på slutprodukten. Humus, kalk, metallföroreningar samt suspenderade ämnen är föroreningar som bekämpas. Wibax har ett heltäckande produktprogram för vatten- och processbehandling inom gruvindustrin.
Här ingår:

KORROSIONS INHIBITORER & ANTISCALING
Korrosionshämmande produkter som minskar korrosion vilket ökar livslängden för utrustning och minimerar risk för läckage. Korrosionsprodukter kan också avlagras i t ex ledningar, pannor, kyltorn och pumpar. Antscaling produkter förhindrar att kalk och andra föroreningar faller ut på ställen där de kan ställa till problem som att blockera ledningar och ventiler, vilket minskar behovet av underhåll. Genom att hålla tex värmeväxlare rena får man maximal värmeöverföring vilket ger energibesparingar.

VATTENRENING
Wibax har en bred produktportfölj av koagulanter och flockulanter för maximal avskiljning av föroreningar från råvatten och avlopp. Wibax gör labstudier och fullskaleförsök för att finna den optimala produkten eller kombinationen av produkter för just dina förhållanden. För metallhaltiga vattenströmmar krävs speciella produkter som kan rena ner till mycket låga nivåer speciellt då det gäller tungmetaller. Polymerer behövs också för att öka torrhalten på slammet för att minimera slamvolymer som transporteras och läggs på deponier. Wibax har tex polymerer för slamavvattning som ger flockar som tåler höga skjuvkrafter i tex centrifuger. Ett annat vanligt problem vid vattenrening är skumning. Man kan behöva tillsätta skumdämpare kontinuerligt eller då problemet uppstår.

EXTRA RENT VATTEN
Genom en genomtänkt vattenrening kan man åstadkomma ett extremt rent vatten för gruvindustrins känsliga processer, något som är avgörande vid t ex pelletstillverkning vars kvalitet påverkas av vattnets egenskaper. En effektiv vattenrening gör det också möjligt att återanvända vatten för en ekonomisk vattenhushållning. Viktigt är förstås också att det vatten som slutligen släpps ut uppfyller myndigheternas krav avseende gränsvärden.

EXPERTHJÄLP OCH LEVERANSER MED PRECISION
Både vattenrening och dammbekämpning är områden som kräver erfarenhet, kunskap och en stor processförståelse när man vill uppnå en optimal lösning. Wibax erbjuder rådgivning och expertis kring de olika alternativ som är möjliga i varje individuellt fall. Vanligtvis inleds ett samarbete med kunden med en ordentlig genomgång av problematiken och de önskade resultaten. Wibax experter ger därefter ett förslag till vilka produkter och metoder som är lämpliga och presenterar en leveransplan och en kalkyl. När man kommit överens kan det t ex handla om en provkörning varefter justeringar och eventuella kompletteringar kan göras i förhållande till resultaten. I många fall fortsätter samarbetet genom att resultaten följs upp kontinuerligt enligt ett uppställt program. Vanligast är att man avropar sina produkter, men även leveranser för lagring hos kund förekommer. Det är ganska vanligt att det vid gruvorna finns lagringstankar för dammhämmande medel. Viktigast av allt är att material finns på plats när det behövs. En fördel i sammanhanget är Wibax terminaler som finns på flera platser runt om i Sverige och övriga Norden. Det gör det möjligt att leverera snabbt och med precision med järnväg eller via lastbil.

Källa: W

Relaterade artiklar

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas