5

Ökat fokus på effektivisering och digitalisering – 20 ledare eniga om industrins främsta utmaningar

En fortsatt och intensifierad effektivisering, den ökade digitaliseringen, bristen på kompetens, utvecklingen av hållbarhet samt ökad person- och processäkerhet är några av industrins allra viktigaste utmaningar under det närmaste decenniet. Detta enligt en omfattande undersökning med djupintervjuer, som SSG har genomfört bland 20 av framträdande VD:ar och industriledare från svensk industri.

Den absolut viktigaste utmaningen inom svensk industri idag är, enligt de intervjuade industriledarna, en fortsatt och intensifierad effektivisering av samtliga processer, inte minst produktion, inköp, logistik och underhåll. Denna utmaning är rent livsavgörande för basindustrins överlevnad i konkurrens med lågprisländer från östra Europa och Asien. Den är viktig också för den mer förädlade industrin, även om företagen här också står inför många andra utmaningar, främst när det gäller R&D&I och nya affärsmodeller för att kunna ytterligare förädla och anpassa sina produkter och tjänster i takt med digitaliseringens snabba utveckling.

Många menar samtidigt att svensk industri har blivit bra på att effektivisera och att detta numera är ett område, där flera svenska industriföretag har utvecklat en stor kostnads- och konkurrensfördel gentemot marknadsaggressiva lågprisländer.

Digitaliseringen ställer många frågor

Den växande digitaliseringen med en ökad användning av robotar, automation, uppkoppling till molnet och framväxandet av Internet of Things är en annan av svensk industris största utmaningar de närmaste 5-10 åren framöver, enligt industrins ledare.

För basindustrin är digitaliseringen ett särskilt viktigt bidrag för att understödja den första utmaningen – effektiviseringen. För de industriverksamheter, som ligger längre fram i värdekedjan, är digitaliseringen framför allt ett stöd för innovation och skapandet av nya affärsmodeller.

Men här krävs det en kulturell omställning för många, där de av tradition investeringstunga och därav lite mer trögrörligare industrierna måste bli mer snabbfotade, mer marknads- och kundnära och framför allt mer innovationsbenägna.

Andra stora utmaningar är vikten av standardisering, frågan om datasäkerhet, liksom frågan om hur all tillströmmande ”Big data” ska insamlas, behandlas och hanteras. För dataanalys krävs särskild kompetens, som idag inte finns tillgänglig inom industrierna och många gånger heller inte hos leverantörerna. Detta är en kompetens, som industriledarna anser att industrin inte heller ska bygga upp. Det är maskinleverantörernas uppgift. Detta innebär i sin tur att industrianläggningarna måste rekrytera ny personal med en helt annan IT-kompetens med inriktning på process-IT.

Intervjupersonerna betonar att SSGs standardiseringsarbete är mycket viktigt för industrins fortsatta utveckling. Särskilt gäller detta inom den framväxande digitaliseringen. Här borde SSG delta i SIS internationella standardiseringsarbete inom IoT för att få med industrins synpunkter och erfarenheter.

SSGs och kommittéernas standardiseringsarbete bör också fokuseras på att skapa en kunskapsdatabas för internationella standarder och att utifrån industrins erfarenheter via riktlinjer kommentera och referera till de standarder som redan finns.

Oro över växande kompetensbrist

En stor utmaning är, enligt de intervjuade industriledarna, svensk industris kompetensförsörjning. Tillgången till den vassaste spetskompetensen bedöms som oerhört viktig när Sverige ska bevara och förbättra sin konkurrenskraft. Det finns en oro över svensk industris allt för blygsamma perspektiv, där fokus mer är inställt på att bli bra, men inte alltid på att bli bäst.

Hur ska vi få framtidens talanger, de bästa studenterna och entreprenörerna, att arbeta inom våra industrier är en återkommande fråga. Detta är en utmaning för hela industrin. Dessutom finns det i kompetensbristens svhttp://industribladet.se/wp-admin/media-upload.php?post_id=441&type=image&TB_iframe=1allvågor ett stort problem med en begåvningsflytt från landsbygd till stad. Därutöver ställer digitaliseringen krav på en helt annan kompetens än tidigare. Industrin kommer att behöva fler dataingenjörer, experter på process-IT och dataanalys.

En annan stor utmaning är tillgången till kompetens, som inte bara har kunskaper om den nya teknologin, utan också om äldre maskiner och utrustning som måste finnas kvar i fabrikerna en lång stund till.

En del aktörer, som är i stort behov av innovation och utveckling, väljer nu att gå vidare genom att skapa strategiska nätverk och utvecklingssamarbeten med sina allra bästa leverantörer.

SSGs fokus på utbildningar inom SSG Academy är bra, anser de intervjuade industriledarna. Detta är ett område SSG bör fortsätta värna om och utveckla. Överlag behöver branschen fler specialister och färre generalister. Kompetensbristen är ett framtida hot mot industrin.

Skärpta miljökrav är också en möjlighet

Skärpta miljökrav i Sverige och globalt utgör inte bara ett hot mot den svenska industrin, utan också en möjlighet. Eftersom svensk skogsindustri redan är grön och svenska industriella processer är väl anpassade och ligger långt framme i miljöutvecklingen, så skapar detta konkurrensfördelar när den nya bioekonomin nu är på väg att skapas.

Samtidigt medför nya miljökrav att fortsatta stora miljöförbättrande investeringar är att vänta för såväl privat industri som stat, kommuner och landsting.

Som alltid ställer industrin krav och önskemål om tydliga linjer och långsiktighet i såväl energi- och miljöpolitik .

Ökad personsäkerhet och processäkerhet

Skärpta lagkrav, kundkrav och interna krav samspelar och ökar trycket på industrin att fortsatta med sitt säkerhetsarbete för att skapa ännu bättre processer för både personsäkerhet och processäkerhet. Detta är fortfarande en av industrins stora utmaningar, enligt industriledarna.

Med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö verkar det som om diskussionen kring arbetsmiljön har breddats och fördjupats inom svensk industri.

Med detta följer även en diskussion om ökad mångfald på våra arbetsplatser. Arbetsmiljö är ett område och en utmaning, som numera har hamnat ännu högre upp på listan över industrins utmaningar.

Källa: SSG

Relaterade artiklar

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

Dometic utser ny President för EMEA

Dometic utser ny President för EMEA