D888D2BF-85E5-437C-AE42-5108F6BF3DB9

SKF rapport första kvartalet 2018

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Vi kan konstatera att 2018 fick en rekordstart. Försäljningen ökade organiskt med 7,5% till 20,6 miljarder kronor och vårt rapporterade rörelseresultat uppgick till 2 625 Mkr, siffror som båda är historiska toppnoteringar för SKF. Rörelsemarginalen på 12,8% hamnade över vårt mål.

De åtgärder vi har vidtagit för att styra och kontinuerligt ha kontroll över vår kostnadsbas, höja våra priser och fokusera på att möta våra kunders specifika applikationsbehov visar nu resultat.

Vi levererar ett starkt ekonomiskt resultat med organisk tillväxt, rörelsemarginal, nettoskuldsättningsgrad och eget kapital som samtliga överträffar de uppsatta mål som gäller över en konjunkturcykel.

Industriverksamheten som hade en rapporterad rörelsemarginal på 15% växte med 8,5% och här var tillväxten särskilt stark i Europa och Asien. Vi växte inom samtliga industrier och kunde konstatera en särskild ökning för industriella drivsystem och järnvägsapplikationer.

Fordonsverksamheten som hade en rörelsemarginal på 7,7%, växte med 5,5% vilket är ett tydligt tecken på att vi fortsätter att överträffa produktionsnivåerna för fordon. Vår försäljning ökade i samtliga regioner och det var lastbilsindustrin som stod för den starkaste tillväxten.

När vi nu går in i andra kvartalet 2018 förväntar vi oss fortsatt tillväxt i samtliga regioner och en ökning inom både Industri och Fordon, jämfört med föregående år.”

Nyckeltal, Mkr Kv1 2018 Kv1 2017
Försäljning 20 560 19 601
Rörelseresultat 2 625 2 295
Rörelsemarginal, % 12,8 11,7
Resultat före skatt 2 425 2 125
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 259 64
Resultat i kronor per aktie efter skatt 3,77 3,09
Från och med rapporten för första kvartalet 2018 kommer SKF att redovisa rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster. Väsentliga poster som ingår i resultatet kommer endast att kommenteras i texten av fullständiga rapporten.

Försäljningsförändring år-över-år, % Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 7,5 -0,7 -1,9 4,9
Industri 8,5 -1,0 -1,7 5,8
Fordon 5,5 0,0 -2,5 3,0
Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, % Europa Nord-amerika Latin-amerika Asien Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen 7,6 3,2 0,7 13,2 13,0
Industri +++ +/- – +++ +++
Fordon + ++ ++ +++ +++
Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv2 jämfört med kv2 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, avsevärt högre i Asien och Stillahavsområdet och relativt oförändrad i Nordamerika och Latinamerika.

Efterfrågan för kv 2 jämfört med kv1 2018
Från och med rapporten för första kvartalet 2018 kommer SKF inte att presentera mågon marknadsutsikt jämfört med föregående kvartal.

Prognos för kv 2 2018
– Finansnetto: -200 miljoner kronor
– Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att bli cirka -160 miljoner kronor jämfört med 2017, baserat på valutakurser per 31 mars 2018.

Prognos för 2018
– Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 29%.
– Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 400 miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 09.00: tel. 08 5065 3942.

All information angående SKFs rapport första kvartalet 2018 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.00.

Källa: SKF

Relaterade artiklar

Varmformade konstruktionsrör ger många fördelar

Varmformade konstruktionsrör ger många fördelar

Cibes Lift Group etablerar nytt bolag i Dubai och intensifierar marknadssatsningarna i Mellanöstern

Cibes Lift Group etablerar nytt bolag i Dubai och intensifierar marknadssatsningarna i Mellanöstern

Norton lanserar tunna kapskivor med friskärande egenskaper

Norton lanserar tunna kapskivor med friskärande egenskaper

Cerabond - framtidens skivor redan i dag.

Cerabond - framtidens skivor redan i dag.